Sarel Cilliers

Gebore: 7 September 1801, oorlede 4 Oktober 1871

Vader: Carel Cilliers
Moeder: Elizabeth Catharina Louw

Sarel Cilliers was die nie-amptelike leraar van die Potgieter-trek. Bedags het hy die godsdiensoefeninge en Sondae die eredienste gelei. Tydens die Groot Trek het hy hom as geestelike leier onderskei: op 8 Februarie 1837 is hy as een van twee diakens in die eerste kerkraad verkies, in kommando's en kommissies het hy die geestelike leiding geneem en vr veldslae die Heer in gebed om hulp gesmeek en daarna weer die dankgebed gedoen. In Mei 1836 het hy die Potgieter-kommissie op soek na Louis Tregardt vergesel, en in Oktober saam met A.H. Potgieter en ongeveer veertig weerbare mans en seuns die aanval van die Matebelemag van sowat 5 000, by Vegkop afgeslaan. In 1837 het hy beide strafekspedisies teen Mzilikazi vergesel.

In die jong republiek het Cilliers veral as geestelike leier uitgemunt. As ouderling van die Winburg-gemeente en na 1861 van die Kroonstadse gemeente, het hy jare lank die bevolking van die noordelike streke bedien, leiding geneem met die afstigting van die Kroonstadse gemeente en die oprigting van 'n kerkgebou. In 1862 het hy saam met ander afgevaardigdes van die Transoranje r Durban na Kaapstad gereis om die Sinode van die NG Kerk by te woon. Die nag van 14 Oktober het die boot waarmee nulle gereis het, die Waldensian, in die omgewing van Struisbaai gestrand. Niemand het omgekom nie. By die Sinodesitting is die afgevaardigdes van Transoranje deur 'n omstrede hofbeslissing (die bekende Loedolf-saak) sittingsreg ontneem. Die uitloop hiervan was die stigting van 'n selfstandige NG Kerk in die OVS in 1864. Cilliers het as ouderling en afgevaardigde van Kroonstad die historiese gebeure meegemaak. In Mei 1865 het Cilliers die eerste Vrystaatse Sinodesitting bygewoon en is onder meer as lid van die regskommissie aangestel.