Andries Pretorius se verslag

... toen wy met het aanbreken van den dag eenigzins zien konden, werden wy spoedig gewaar, dat wy, (zoo als wy dachten) door de geheele magt der Zoolas omringd waren, het gevecht begon dadelyk door geweldig schieten van beide zyden, en de vyand poogde herhaaldelyk, om door storm loopen, in onze legerplaats te komen, en terug geslagen wordende, retireerden zy slechts voor korte distanties, om hunne aanvallen te hervatten; toen het gevecht aldus eenigen tyd aan den gang was geweest, kwamen er nog vyf division Zoolas over den rug, en voegden zich by de anderen, Nu kunt gy zelf begrypen, welk gezigt dit opleverde, en dat het er op aan kwam, om een onverschrokken gelaat te toonen. Ik zag klaar, dat wy nu doen moeten wat wy konden. Ik moedigde myne manschappen overluid aan, hun verzekerende, dat hoe groot de magt der Zoolas ook schynen mogt, zy tegen ons niet konden bestaan. Ik liet ook dadelyk eenige poorten des legers openen, en zond mannen te paard uit, om den aanval op de Zoolas te doen. Zy stonden echter vast, en het was niet dan nadat zy zelf, ook door het grof geschut, dat intusschen geweldig op hun gelost word, hun getal merkelyk zagen verminderen, dat zy de vlugt name, nadat de gevecht twee uren lang geduurd had. Nu begonnen zy zich in het vlugten, wyd en zyd te verspreiden, wordende door onze mannen zoo veel als er uit de legerplaats konden gemist worden, vervolgd. De noodige orders in het leger gegeven hebbende, begaf ik my ook tot het najagen, en daar ik hen zeer na op het hielen volgde, kwam ik er een by op omtrent 15 schreden. Ik wenkte hem, en riep, willende hem andermaal met een boodschap naar Dingaan zenden ... (Pretorius raak nou slaags met die Zoeloe wat sy linkerhand met sy assegaai deurboor. In die hewige handgemeen snel een van Pretorius se manskappe hom te hulp. Sy wond bloei so dat hy na die laer moet terugkeer. Slegs twee ander Trekkers word gewond.) Na het gevecht, heb ik het getal der gesneuvelden naauwkeurig opgenoomen, en vond het drie duizend en eenige honderden te zyn ...

Die Gelofte

"Hier staan ons voor die heilige GOD van hemel en aarde om 'n gelofte aan Hom te doen dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee."

Betaal die Geloftes

Betaal die Geloftes - 'n wekroep vanuit die verlede - 'n fees die geskikste monument.

Klik hier.

Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria is die Latyn vir "Alleen aan God die eer." 

Lees meer hier.